Jurist Stockholm, affärsjurist

Vi har siktet inställt på affärsjuridik

Vi arbetar med affärsrätt och företagsfrågor

Avtalsrätt - Anställningsavtal, uppdragsavtal, samarbetsavtal

Avtal- och kontraktsrätt är ett av våra specialområden. Vi granskar, tolkar och upprättar avtal och dokument samt formulerar förfrågningsunderlag för offentliga upphandlingar. Behöver du hjälp med att säkra upp din verksamhet vad gäller säkerställande av leveranser, uppsägningstider med rimliga övergångsperioder, tvisteklausuler anpassade för just din verksamhet med mera så upprättar vi vattentäta juridiska avtal. Vi planerar avtalen så de inte bara ska passa din verksamhet idag utan säkra upp din rätt även i en inte allt för förutsebar framtid. Det kräver noggrann planering och välskrivna villor formulerade med eftertanke och omsorg.

Avtalstolkning - Säkerställ din rätt med ett skriftligt avtal

Ett muntligt avtal har samma giltighet som ett skriftligt avtal. Möjligheten att bevisa innehållet i det muntliga avtalet har dock visat sig vara svårt och har sina begränsningar, då partsviljorna vid avtalsslutet kan ha ändrats och nu står istället ord mot ord. Det skriftliga avtalet ska lämna så lite åt fantasin som möjligt. Det ska reglera parternas samtliga mellanhavanden och även hur parterna ska agera vid meningsskiljaktigheter av olika slag samt vid tvist, vilket tvisteforum som ska användas och hur en eventuell uppsägning ska se ut i praktiken samt vilka sanktioner som träder i kraft vid ett avtalsbrott.

Ett välplanerat och -formulerat avtal håller även juridiskt

Ett välplanerat och välformulerat avtal ska innehålla villkor som skyddar både parter samtidigt som det ofta präglas av den avtalsförfattande partens speciella förutsättningar. Även om avtalet ska ömsesidigt kan det innehålla villkor som förfördelar ena parten. En duktig advokat eller jurist vet hur avtalet ska planeras och formuleras så att parternas samarbete fungerar så friktionsfritt som möjligt. Aktualiseras meningsskiljaktigheter ska avtalet ge vägledning hur dessa meningsskiljaktigheter ska lösas och om inte vilket tvisteförfarande som ska lösa tvisten. I regel avgör allmän domstol tvister om tvisteklausul saknas. Allmän domstol är förmodligen också det vanligaste tvisteförfarandet som regleras i avtal. Men en klausul om skiljeförfarande innebär att tvisten istället ska avgöras av skiljemän.

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende kort så återkommer vi